درخواست آزمون

فرم درخواست آزمون

کلیه آزمون ها در آزمایشگاه شرکت سپید نام زاگرس مطابق آخرین ویرایش استاندارد های ملی و بین المللی انجام می گردد و در صورت که مشتری درخواست آزمون نمونه های خود را مطابق ویرایش خاصی تقاضا کند این مورد در ستون توضیحات جدول بالا ذکر می گردد.

* در هنگام تحویل نمونه همراه داشتن معرفی نامه الزامی است/هر گونه تغییر در هزینه آزمون و یا زمان اعلام نتایج آزمون به اطلاع رسیده و هماهنگی لازم به عمل خواهد آمد.

* آزمایشگاه در قبال نگهداری نمونه / نمونه ها تا 15 پانزده روز خود را متعهد می داند و پس از آن هیچگونه مسئولیتی در قبال نگهداری نمونه / نمونه ها عهده دار نخواهد بود.

* مهلت اعتراض به نتایج آزمون، فقط 15 پانزده روز پس از تحویل نتایج می باشد که در صورت عدم خروج نمونه / نمونه ها از آزمایشگاه قابل رسیدگی خواهد بود.

* شروع انجام آزمون منوط به ارسال فیش بانکی هزینه آزمون می باشد،ضمن پرداخت هزینه آزمون ارسال فیش بانکی به این شرکت الزامی است.