آزمون‌های شیرهای پلی‌اتیلن

ردیف نام آزمون شرح آزمون تجهیزات استاندارد
1 هیدروستاتیک مقاومت به فشار داخلی دستگاه هیدروستاتیک ISIRI 12181-1,2
ISO 1167-1,2
2 مقاومت به خمش بین تکیه گاه ها بررسی عدم نشتی بعد از تست خمش دستگاه تست خمش-مولد فشار-ترگمتر EN 12100
3 مقاومت مکانیزم حرکتی شیر بررسی گشتاور اعمالی در حین ایجاد فشار داخلی دستگاه مولد فشار - ترگمتر EN 12100
4 مقتومت مکانیزم شیر در حالت های کاملا باز و بسته بررسی حداکثر گشتاور در دو دمای مختلف ترگمتر- انکوباتور EN 28233
5 گشتاور مکانیسم حرکتی شیر میزان گشتاور لازم جهت باز و بسته کردن شیر ترگمتر EN 28233
6 عملکرد شیر بررسی عدم نشتی نشیمنگاه توپی و آب بندی شیر دستگاه مولد فشار ISO 5208
7 ضربه بررسی عدم نشتی و مطابقت گشتاور اعمالی بعد از تست ضربه دستکاه تست ضربه – مولد فشار - ترگمتر EN 1705
8 MFI تعیین نرخ جریان مذاب جرمی دستگاه MFI ISO 1133
9 OIT تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی دستگاه OIT ISO 11357-6
10 درصد کربن اندازه گیری درصد دوده کوره الکتریکی ISO 6964
11 پراکندگی کربن بررسی پراکنش دوده آون - میکروسکوپ ISO 18553
12 دانسیته تعیین چگالی کیت دانسیته-ترازو با دقت 0.0001g ISO 1183-1
13 کنترل ابعادی اندازه گیری ابعاد لوله کولیس – سیرکومتر ISO 3126