آزمون‌های لوله های پلی اتیلن

ردیف نام آزمون شرح آزمون تجهیزات استاندارد
1 هیدروستاتیک مقاومت به فشار داخلی دستگاه هیدروستاتیک ISIRI 12181-1,2
ISO 1167-1,2
2 ترکیدگی سریع(Burst) حداکثر فشار ترکیدگی در مدت زمان کوتاه دستگاه هیدروستاتیک ASTMD 1599
3 اسکوییز آف مقاومت به فشار داخلی بعد از له شدن دستگاه اسکوییز و هیدروستاتیک EN 12106
4 کشش اندازه گیری خواص کششی لوله دستگاه تنسایل ISO 6259-1,3
5 برگشت حرارتی درصد تغییرات طول نمونه آون ISO 2505
6 MFI تعیین نرخ جریان مذاب جرمی دستگاه MFI ISO 1133
7 OIT تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی دستگاه OIT ISO 11357-6
8 درصد کربن اندازه گیری درصد دوده کوره الکتریکی ISO 6964
9 پراکندگی کربن بررسی پراکنش دوده آون - میکروسکوپ ISO 18553
10 دانسیته تعیین چگالی کیت دانسیته-ترازو با دقت 0.0001g ISO 1183-1
11 کنترل ابعادی اندازه گیری ابعاد لوله کولیس – سیرکومتر ISO 3126