آزمون‌های اتصالات پلی اتیلن

ردیف نام آزمون شرح آزمون تجهیزات استاندارد
1 هیدروستاتیک مقاومت به فشار داخلی دستگاه هیدروستاتیک ISIRI 12181-1,2
ISO 1167-1,2
2 جوش کنترل زمان جوش دستگاه جوش EN 1555-3
3 لهیدگی کنترل امتزاج لوله و اتصال دستگاه کراش ISO13955
ISO13954
4 Tear مقاومت زین پلی اتیلن در برابر گسیخته شده دستگاه Tear ISO 13956
5 MFI تعیین نرخ جریان مذاب جرمی دستگاه MFI ISO 1133
6 OIT تعیین زمان القا اکسایش به روش گرماسنجی دستگاه OIT ISO 11357-6
7 درصد کربن اندازه گیری درصد دوده کوره الکتریکی ISO 6964
8 پراکندگی کربن بررسی پراکنش دوده آون - میکروسکوپ ISO 18553
9 دانسیته تعیین چگالی کیت دانسیته-ترازو با دقت 0.0001g ISO 1183-1
10 کنترل ابعادی اندازه گیری ابعاد لوله کولیس – سیرکومتر ISO 3126