معرفی

آزمایشگاه سپیدنام زاگرس

آزمایشگاه سپیدنام زاگرس یک مرکز تخصصی انجام آزمون درزمینه آزمون های مرتبط با انواع اتصالات ولوله های پلی اتیلن،آمیزه ها و پلاستیک‌های گرمانرم فعّالیت می‌نماید.این شرکت خودرامتعهد به اعمال رویه حرفه‌ای وارائه خدمات آزمون باکیفیت دانسته وباتوجه به ماهیت ،وسعت، فرایندها و فعالیت های خود، درجهت جلب رضایت مشتریان،رعایت قوانین و مقررات و استاندارهای بین المللی ،احترام به حقوق مشتریان و بالاخص حفظ اسرار و اطلاعات ایشان گام بر میدارد.بدین منظورکلیه خدمات و فعالیت های آن درقالب سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISIRIISO/IEC 17025: 2005 انجام می پذیردوخودراملزم به برآورده نمودن الزامات این استاندارد وبهبودمستمراثربخشی آن میداند.